AYDINLATMA METNİ
 
Karbonsan Basınçlı Kaplar A.Ş.  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Karbonsan Basınçlı Kaplar A.Ş. faaliyetleri kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair; iş bağlantılarımızı, müşterilerimizi, mobil platform kullanıcılarımızı, sadakat kart üyelerimizi, e-bülten üyelerimizi, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, ve sair üçüncü kişileri; toplanan kişisel verileri, işlenmesi ve diğer konulardaki hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları yapmaktayız.
 
Kişisel Verilerin toplanma amacı
 
Kişisel verileriniz öncelikle; düzenlenmesi zorunlu olan yasal belgelerin düzenlenmesi, resmi kurumların talep ettiği bilgilerin verilmesi, müşterilere sağladığımız finansal avantajlara ilişkin yükümlüklerimizin yerine getirilmesi, ödeme ve hizmetleri sunulmasında elektronik güvenliğin sağlanması, sunacağımız hizmetlerle ilgili tercihleriniz, sizlerle iletişim sağlanması, Şirketimizin resmi kurumlara karşı hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için ve özetle yasal zorunluluklar ile sözleşmesel sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve talebinizi geri çekmediğiniz takdirde haber, kampanya, promosyon ve yürütülen hizmetler hakkında haberdar etmek amacıyla ve yürürlükteki yasaların ve ikincil mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde toplanmaktadır.
 
Aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:
 
Verileriniz, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
 
1. Kimlik Bilgileri; müşterilerimizin, sadakat kart üyelerimizin, e-bülten üyelerimizin, iş bağlantılarımız ve iş birliği yaptığımız kişilerin; adı/soyadı, doğum tarihi, (bilinmesini istediği takdirde) cinsiyeti, T.C. Kimlik (veya Vergi) numarası, baba adı, nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf ve kimlik fotokopisi gibi verilerdir.
 
2. İletişim Bilgileri; adres, telefon numarası, e-posta adresi, elektronik cihaz bilgileri, IP numarası gibi iletişimi sağlayan verilerdir. Kayıt bilgilerini, tarayıcı tipini ve tercihlerini, konum bilgisini, ‘çerezleri’ ve benzeri teknolojileri mümkün kılacak çevrimiçi tanımlayıcıları içerebilir.
 
3. Mali Veriler; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, araç plakası, satın alınan ürün ve hizmetlere ve bunlarla ilgili ödeme vasıtalarına ve yöntemlerine ilişkin bilgiler gibi, ilişkimizin devamı sırasında elektronik ortamda edinilen veya sizlerin rızasıyla bildirdiği ve ödeme sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili verilerdir.
 
4. Aile Bireylerine Ait Bilgiler; sadece çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın yukarıda açıklananlara ilaveten, SGK ve Vergi bildirimleri ile yasal açıdan İnsan Kaynaklarının ihtiyaç duyacağı, MERNİS ve Aile Nüfus kayırlarındaki bilgiler gibi yasal olarak edinilmesi zorunlu olan veriler,
 
5. Özlük Verileri; sadece çalışanlarımız ve adaylardan edinilen Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, önceki iş yerinden alınan çalışma belgesi, öz geçmiş, eğitim durumu, sağlık bilgileri (raporları), çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, fotoğrafı, adli sicil kaydı, engelli raporu, periyodik muayene raporu, eski hükümlü raporu, askerlik durum bilgisi gibi verilerdir.
 
6. Diğer Veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil mevzuatın toplanmasına izin verdiği diğer verilerdir.
 
Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye aktarılması;
 
Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, araç plakası, satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal zorunluluklar nedeniyle mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.
Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir Kurumun talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
Bunun dışında, kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ile hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.
 
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması
 
Kişisel verileriniz, bu konuda açık rızanız olmadıkça yurt dışına aktarılmaz.
 
Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
 
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
 
- Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 
- Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta  öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 
- Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır.
 
- Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 
- Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 
- Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 
Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız
 
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,
 
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
- Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz.
 
Kişisel Verilerinize İlişkin Taleplerinizin Cevaplanması
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 
İlgili kişi başvuru formunu indirmek için tıklayın.